Wtorek, 24.10.2017, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

  • 7.03.2017, 21:33
  • A.M.
Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną radnej miejskiej Lidii Stolarskiej. To oznacza, że zgodnie z przepisami jej mandat wygasł. W kwietniu taka sama sytuacja może spotkać radnego Jarosława Kopcia.

W lipcu 2015 roku radny powiatowy Jacek Olech zwrócił uwagę, że radnym miejskim Lidii Stolarskiej i Jarosławowi Kopciowi wygasły mandaty.

W związku ze stwierdzeniem nie przestrzegania przez Radę Miejską Inowrocławia prawa wzywam organ stanowiący miasta Inowrocławia do przestrzegania obowiązującego prawa i podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej Lidii Stolarskiej oraz radnego Jarosława Kopcia.

W przypadku nie zrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu (vide § 6 wym. art.).

Wymienieni na wstępie radni ślubowanie złożyli na sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. Zatem 1 marca 2015 r. upływał termin, w którym powinni zrzec się funkcji ławnika. W przypadku niezrzeczenia się funkcji we wskazanym terminie Rada Miejska Inowrocławia winna stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego w ciągu miesiąca od upływu tego terminu tj. do dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że wymienieni radni nie zrzekli się funkcji ławnika, zatem ich mandat wygasł, co rada miasta winna stwierdzić podejmując odpowiednią uchwałę, umożliwiając wcześniej zainteresowanym radnym złożenie wyjaśnień.

Zaprezentowane powyżej stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem sądów administracyjnych. Jak bowiem stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2011 r. (III SA/Łd 808/11) wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Zdaniem sądu dodać należy, że termin do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego jest terminem instrukcyjnym, co oznacza, że organ stanowiący może skutecznie podjąć tę uchwałę również po terminie 1 miesiąca. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości pogląd, że wygaśnięcie mandatu wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia z wykonywaniem, określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności następuje z mocy prawa na skutek zaistnienia okoliczności powodującej to wygaśnięcie, zaś stwierdzenie w drodze uchwały mandatu radnego ma charakter deklaratoryjny (wyrok NSA z dnia 11 grudniu 2003 r. SA/Rz 925/03, OwSS 2004/4/108; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r. II SA/Bk 17/04 – LEX nr 173753). Jak w przytoczonym wyroku skonstatował łódzki sąd, wobec jednoznacznego brzmienia art. 159 § 1 pkt 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych okoliczność, że radny nie brał udziału w orzekaniu nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy, że jest jednocześnie radnym i ławnikiem. Zdaniem sądu zaprezentowanym w rzeczonym wyroku, piastowanie funkcji ławnika przez radnych jest sprzeczne z art. 10 Konstytucji RP, gdyż prowadzi do naruszenia podziału władz.
Ocenę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r. (II OSK 2489/11) stwierdził, że naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji, które powoduje wygaśnięcie mandatu radnego, jednoznacznie przesądza o tym, że brak rezygnacji z określonej funkcji (w tym przypadku ławnika) w ustawowym terminie rodzi wprost skutek w postaci wygaśnięcia mandatu radnego, zaś uchwała Rady Gminy w tej kwestii ma charakter deklaratoryjny. 

Wynika to z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, statuującego zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności jako przesłanki wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwą radę gminy w ciągu miesiąca od złożenia przez zainteresowanego pisemnej rezygnacji (art. 383 § 2 kodeksu wyborczego). W sytuacji odwrotnej, gdy osoba pełniąca funkcję ławnika miałaby zostać radnym, np. wchodząc do rady jako kolejny kandydat z listy wskutek wygaśnięcia mandatu innego radnego lub w wyniku wyboru w wyborach uzupełniających, jest zobligowana złożyć rezygnację ze sprawowania funkcji ławnika w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania (art. 383 § 5 kodeksu wyborczego). W przypadku zaniechania wypełnienia tego obowiązku w przewidzianym terminie właściwa rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu (art. 383 § 6 kodeksu wyborczego).
 

Tak więc w niedługim czasie, czekają nas zapewne wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. 

A.M.
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Star. miasto.
Star. miasto. 8.03.2017, 17:40
Pani STOLARSKA STANIE DO WYBORÓW uzupełniających i wygra w cuglach !! Diet nie musi oddawać , bo pracowała w RM ,prawo jest jednoznaczne !!

Pozostałe

Advertisement